Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy

Základné a stredné školy sa môžu uchádzať o účelovú dotáciu 300 tisíc Sk na zakúpenie moderného jazykového laboratória, spolu s dotáciou 50 tisíc Sk na nákup cudzojazyčných kníh do školskej knižnice. Zároveň sa zaviažu využívať ich aj na vzdelávanie miestnej komunity v mimovyučovacom čase.

Medzinárodné jazykové certifikáty pre maturantov

Maturanti, ktorí si vyberú náročnejšiu maturitu z cudzieho jazyka a získajú najmenej 67% možných bodov, majú nárok na preplatenie medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov (napr. TEOFL, DELF, Cambridge a pod.), ktoré sú potrebné napríklad aj pre štúdium v zahraničí. Ministerstvo školstva prostredníctvom krajských školských úradov poskytne dotáciu maximálne vo výške 3000 Sk.